08-38 38 80 info@avenki.se

Integritetspolicy

För Avenki AB är det viktigt att besökares integritet respekteras och att personliga upp­gifter hanteras med största försiktig­het och på ett lagligt sätt. All behand­ling av dina person­uppgifter sker i enlig­het med data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) och vår policy förklarar hur vi samlar in och använder person­uppgifter. Vi beskriver också dina rättig­heter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina person­uppgifter. Kontakt­uppgifterna hittar du längst ner på denna sida.

Vad är en person­uppgift och vad är en behand­ling av person­uppgifter?

Med person­­uppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Exempel på person­­uppgifter är namn, adress, telefon­­nummer och person­­nummer. Det kan även vara krypterade upp­gifter och olika slags identiteter (som t ex IP-nr) liksom bilder och e-post-adresser.

Behandling av person­­uppgifter är allt som sker med person­­uppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och över­föring.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar av person­uppgifter som sker inom Avenkis verk­sam­het är personuppgifts­ansvarig:

Avenki AB (organisationsnr 556770-0819), S:t Eriksgatan 63A, 112 34 Stockholm, Sverige

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Generellt

Vi behandlar i huvud­sak ditt namn, din e-postadress, ditt telefon­nummer och din befattning.

Vi behandlar dina person­uppgifter i syfte att tillhanda­hålla de tjänster och produkter du har begärt (exempelvis ett nyhets­brev, en offert, en beställ­ning eller dylikt). Vi kommer även att behandla dina person­uppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig samt, i tillämp­liga fall, för att administrera avtalet med dig eller med din arbets­givare. Vi kan även komma att informera dig om våra produkter och tjänster, evenemang och annat som kan vara av intresse för dig.

Avenki AB behandlar alltid dina person­uppgifter i enlighet med tillämplig lag­stiftning. Vi behandlar dina person­uppgifter då det är nöd­vändigt för att full­göra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina person­uppgifter, t ex ett intresse av att få marknads­föra våra tjänster.

Om Avenki AB skulle behandla dina person­uppgifter för något ända­mål som kräver ditt sam­tycke kommer vi att inhämta ditt sam­tycke i förväg.

Cookie-filer

Cookies är små filer som lagras på din dator när du besöker en webb­plats. Filerna inne­håller informa­tion om hur du använder webb­platsen och gör att webb­platsen kan fungera som det är tänkt.

Vi använder oss av cookies för att webb­platsen ska fungera optimalt och för att för­stärka använd­bar­heten och användar­upplevelsen. Cookies är inte kopplade till dig som person utan enbart till den dator där de lagras.

När du besöker avenki.se och din dator är inställd på att tillåta cookies, samtycker du automatiskt till vår använd­ning av cookies. Om du inte gör det måste du lämna webb­sidan eller in­aktivera funktionen som tillåter cookies. Funktioner på avenki.se kan försämras om du väljer att inaktivera cookies.

För att hantera cookies och liknande teknologier som används (spårpixlar, pixeltaggar, etc.) och hänförligt innehåll, använder vi samtyckesverktyget ”Real Cookie Banner”. Se https://devowl.io/rcb/data-processing/ för en närmare beskrivning om hur ”Real Cookie Banner” fungerar.

Real Cookie-banner

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i denna kontext är artikel 6 (1) punkt c och artikel 6 (1) punkt f av dataskyddsförordningen (GDPR). Våra legitima intressen består av hanteringen av cookies och liknande teknologier och till dem tillhörande samtycken.

Bestämmelsen för personuppgifter är varken kontraktuellt fordrat eller nödvändigt för slutandet av ett avtal. Du är inte tvungen att lämna över personuppgifter. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter, kommer vi inte kunna hantera dina samtycken.

Från vilka källor hämtar vi person­uppgifter?

Insamling av dina person­uppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i samband med att du anmäler dig för att få nyhets­brev, beställer tjänster och/eller produkter från oss, deltar i aktiviteter eller tar kontakt med oss. Även när det företag du arbetar på kontaktar oss kan uppgifter samlas in om personer i ledande roller på företaget. Ibland hämtar vi uppgifter från tredje part.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgifts­biträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempel­vis om att vi använder oss av under­­entreprenader, marknads­­föring, revisorer, banker, IT-leverantörer. De är att betrakta som person­uppgifts­biträden till oss.

Avenki AB har ansvar för att skriva avtal med samtliga person­uppgifts­biträden och lämna instruktioner om hur dessa får behandla person­uppgifterna. När person­­uppgifts­­biträden anlitas sker det bara för de ända­mål som är förenliga med de ända­mål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är själv­ständigt person­uppgifts­ansvariga

Vi delar ibland även dina person­upp­gifter med vissa andra aktörer som är själv­ständigt person­uppgifts¬ansvariga, såsom myndig­heter eller liknande. När dina person­upp­gifter delas med en aktör som är själv­ständigt person­uppgifts­ansvarig gäller den organisationens integritets­policy och person­upp­gifts­hantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar på skälet för behandlingen. Vissa upp-gifter i bokföringen behöver p g a lagstiftning t ex sparas minst sju år medan uppgifter om special¬kost raderas inom någon vecka efter att evenemanget är avslutat.

När dina personuppgifter behandlas av Avenki AB har du följande rättigheter

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få veta vilka person­upp­gifter som vi behandlar om dig och kan be oss om en kopia av dessa.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina person­uppgifter rättas. Du kan också komp­lettera even­tuellt ofull­ständiga person­uppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig
• Uppgifterna inte längre är nöd­vändiga för de ända­mål som de behandlas för.
• Om uppgifterna inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.
Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldig­heter som hindrar oss från att omedel­bart radera vissa person­uppgifter. Det kan också vara så att behandl­ingen är nöd­vändig för att vi ska kunna fast­ställa, göra gällande eller för­svara rätts­liga anspråk.
Om vi är för­hindrade att radera dina person­uppgifter kommer vi att blockera person­uppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behand­ling av dina person­uppgifter begränsas. Om du mot­sätter dig att person­uppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behand­ling under den tid vi behöver för att kontrollera huru­vida person­uppgifterna är korrekta.

Om, och när, vi inte lägre behöver dina person­uppgifter för de fast­ställda ända­målen är vår rutin normalt att upp­gifterna raderas.

Rätt till data­portalitet

Du har rätt att få ut dina person­uppgifter i ett maskin­läsbart format och överföra dem till en annan person­upp­gifts­ansvarig, vilket kallas för data­portalitet. Det gäller bara person­uppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovat i avtalet med dig eller för att du samtyckt. Om du motsätter dig att person­uppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behand­ling under den tid vi behöver för att kontrollera huru­vida person­uppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresse-avvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

Rätt att ångra samtycke

Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke för behandling som vi gör för att du godkänt den. Sådan hantering gäller framåt och inte för behandling som redan gjorts.

Hantera dina rättigheter

Begäran om registerutdrag, eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter, ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av den person som utdraget avser. Vi kommer att besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.

Hur hanterar vi personnummer?

I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat med hän-syn främst till att vi behöver ha en säker identifiering. Vad avser behandling av personnummer i form av organisationsnummer för enskild näringsverksamhet så krävs denna behandling så länge företaget är kund eller på annat sätt intressent till oss genom att organisationsnumret utgörs av personnumret.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda dina personuppgifter och värna om din integritet. Vi behandlar t ex bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver och är noga med att radera personuppgifter när de inte längre behövs. Våra system som hanterar personuppgifter uppdateras kontinuerligt så att de är säkra genom t ex anti-virusprogram och brandväggar. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring data-skydd. Om du anser att vi agerar felaktigt, kontakta i första hand någon av oss eller Datainspektionen, se datainspektionen.se.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på info@avenki.se.se eller på telefonnr 08-38 38 80.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner